Logo

Tilbage
Målgruppe og indholdKlassetrin: 6.-9. klasse

Fag:
Relevante fag ift valgt problemstilling
Temaet Innovation og entreprenørskab

Lektioner: 4-6

Problemknuserne

Indhold

I har et problem hjemme på skolen  – måske flyder det for meget med affald eller der ikke nok at lave i frikvartererne? I denne workshop lærer eleverne med innovationsmetode at finde løsninger på et problem, bygge prototyper af dem og lægger en plan for at gennemføre dem!

Målgruppe og omfang

  • Klassetrin: 6.-9. klasse
  • Fag: Relevante fag alt efter valgt problemstilling + temaet Innovation og entreprenørskab
  • Antal elever: maks. 30
  • Lektioner: 4-6

Forberedelser

Eleverne skal være inddelt i  grupper á 4-5. Du definerer problemstillingen i samarbejde med MIND FACTORY.

Afvikling af forløbet

MIND FACTORY by ECCO afvikler workshoppen . Du understøtter eleverne i alle faser med den viden om processen, du selv opnår ved introduktionen af den til eleverne, og med din viden om det valgte emne.

Læringsmål, 5-6. klasse, relevante faglige mål fra Fælles Mål (aftales) + Innovation og entreprenørskab*
Kompetenceområder Færdigheds- og vidensmål Omsatte læringsmål i forløbet
Handling Præsentere resultater og projekter Eleven kan præsentere resultatet af processen (prototypen) for klassen og senere til den relevante målgruppe
Kreativitet

Formidle viden gennem modeller,

skitser og visuelle udtryk

Eleven formidler en løsning på problemstillingen som en prototype
Kreativitet Viden om kreative processer Eleven får gennem øvelser viden om kreative processer
Kreativitet Deltage i idégenerering Eleven producerer idéer i de tilrettelagte idégenereringsøvelser
Omverden Samtale om vurdering af idéer Eleven kan vurdere idéer ud fra givne kriterier i en samtale med gruppen
Omverden Samtale om muligheder og problemstillinger i verden Eleven kan forstå problemstillingen ud fra dens samfundsmæssige kontekst  og ud fra dens målgruppe
Personlige resurser Mod og vilje til at udfordre sig selv og sine kammerater Eleven udfordrer kendte idéer og løsninger på problemstillingen